بررسی تاثیر ترکیب صوت درمانی با تحریک الکتریکی اعصاب از روی پوست در بیماران مبتلا به دیسفونی تنش عضلانی|گفتارتوان گسترکرج

بررسی تاثیر ترکیب صوت درمانی با تحریک الکتریکی اعصاب از روی پوست در بیماران مبتلا به دیسفونی تنش عضلانی|گفتارتوان گسترکرج

 

بررسی تاثیر ترکیب صوت درمانی با تحریک الکتریکی اعصاب از روی پوست در بیماران مبتلا به دیسفونی تنش عضلانی

سرکار خانم بنفشه منصوری )نویسنده مسئول( _جناب آقای فرهاد ترابی نژاد _جناب آقای علی

اشرف جمشیدی

مقدمه: اثرات مثبت تحریک الکتریکی اعصاب از روی پوست ) TENS ( در بیماران مبتلا به اختلالات صدا گزارش شده است بیماران مبتلا به دیسفونی تنش

عضلانی ) MTD (، جز بیمارانی هستند که ممکن است از TENS سود ببرند تاکنون مطالعه ای ترکیب صوت درمانی ) VT ( با TENS را برای درمان بیماران

MTD گزارش نکرده است بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر درمان ترکیبی VT+TENS در مقایسه با VT در بیماران مبتلا به MTD بود

روش بررسی: 94 زن مبتلا به MTD در این مطالعه شرکت داشتند شرکت کنندگان تحت ارزیابی های شنیداری-ادراکی، تحلیل آکوستیکی، ناراحتی مجرای

صوتی و درد اسکلتی-عضلانی قبل و بعد از درمان قرار گرفتند بیماران به دو گروه 34 نفره تقسیم شدند: درمان ترکیبی ) VT+TENS ( و صوت درمانی ) VT ( هر

دو گروه 34 جلسه درمانی متوالی، دوبار در هفته دریافت نمودند

یافته ها: بعد از VT بهبود معناداری در تمام پارامترهای ارزیابی شنیداری-ادراکی، تمام آیتم های فرکانس و شدت ناراحتی مجرای صوتی )بجز بسامد و شدت

خارش( مشاهده شد VT موجب کاهش معناداری در بسامد درد در جلوی گردن، پشت گردن و حنجره و همچنین باعث کاهش معنادار شدت درد در حنجره

شد پس از VT+TENS ، بهبود معناداری در تمام پارامترهای ارزیابی شنیداری-ادراکی، شیمر، تمام آیتم های فرکانس و شدت ناراحتی مجرای صوتی مشاهده

شد VT+TENS موجب کاهش معناداری در بسامد و شدت درد در نقاط جلوی گردن، پشت گردن و حنجره، عضلات جونده، شانه ها و بالای کمر شد

VT+TENS در مقایسه با VT ، موجب کاهش معنادار بیشتری در بسامد )آیتم های خشکی و درد( و شدت )آیتم های تنگی و درد( ناراحتی مجرای صوتی شد در

مورد درد اسکلتی عضلانی، بسامد و شدت درد در نقاط جلوی گردن و حنجره در گروه VT+TENS در مقایسه با گروه VT کاهش معنادار بیشتری مشاهده شد

نتیجه گیری: در برخی از آیتم های بسامد و شدت ناراحتی مجرای صوتی و درد اسکلتی-عضلانی، VT+TENS منجر به ایجاد تغییرات بهتری در مقایسه با VT

شد در نتیجه، TENS به عنوان یک درمان مکمل مخصوصا زمانی که بیماران MTD شکایت های بیشتری در مورد ناراحتی مجرای صوتی و درد دارند، پیشنهاد

می گردد

کلید واژه ها: دیسفونی تنش عضلانی، صوت درمانی، تحریک الکتریکی اعصاب از روی پوست، حنجره، درد اسکلتی-عضلانی

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

 

Related posts